ТМЗ-ийн үүргийн биелэлт, тайлангийн хэрэгжилтийг хангуулах, гишүүдийн үйл ажиллагааг дэмжих, татан оролцуулах, мэдлэг, мэдээллээр хангах,  үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор татварын мэргэшсэн зөвлөхийн үүргийн биелэлтийг жил бүр дүгнэж, кредит оноог тооцож олгоно.

Та гишүүний програмаас өөрийн үүргийн биелэлтээ хянах ба гишүүд нийгэмлэгт бүртгэлтэй цахим хаягаар гишүүний програмд нэвтэрч, мэдээллээ шинэчилж кредит оноогоо авах буюу эрх сунгуулах хүсэлтээ гаргаж, ёс зүйн тайлангаа илгээсэн байна.

Та гишүүний үүргийн биелэлтийн 70-с дээш оноо цуглуулсан бол үүргийн биелэлтийг хангасанд тооцож болно.

ТМЗ-ийн үүргийн биелэлтээ хэрхэн хангах вэ?

Гишүүний үүргийн биелэлтийг кредит оноогоор үнэлэх бөгөөд нийт 100 оноог 3 жилийн хугацаанд тооцуулсан байна. Үүнд;

 1. ТМЗ-ийн эрх сунгах сургалтад хамрагдсан байх;
 2. Хөгжүүлэх /тасралтгүй боловсролын/ сургалтад жилд 2-с доошгүй удаа хамрагдах;
 3. Бие даалт, судалгааны ажил хийж хамгаалах
 4. ТМЗ-ийн хувийн мэдээлэл өөрчлөгдсөн бол тухай бүр мэдээллийг шинэчлэх,
 5. Гишүүний хураамжийг хугацаандаа төлсөн байх;
 6. Ёс зүйн тайлангаа зохих хугацаанд илгээж байх;

Ёс зүйн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 7.1-т зааснаар:

Ёс зүйн тайлан илгээх -10 оноо

 • Та жил бүрийн 4 дүгээр сарын 10-ны дотор ТМЗ-ийн ёс зүйн тайлан илгээвэл -10 оноо
 • Хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд -5 оноо болж буурах тул хугацаанаас өмнө ёс зүйн тайлангаа илгээгээрэй.

Ёс зүйн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 7.2-т зааснаар:

Гишүүний хураамж төлөлт -20 оноо

 • Жил бүрийн 4 дүгээр сарын 1-ны өдрийн дотор гишүүний хураамжаа төлвөл-20 оноо,
 • хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд-10 оноо болж буурах тул хугацаанаас өмнө гишүүний хураамжаа төлж үүргээ биелүүлээрэй.
 • Нийгэмлэгийн үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцож аливаа хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн эрхийн бичиг авсан бол баримтаа хавсарган эрхээ эдлэх боломжтой.

Ёс зүйн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 7.3-т зааснаар:

 • Тасралтгүй боловсролын сургалтад хамрагдсан байдал 25 оноо.
 • Гишүүн та жилд 2-оос доошгүй хөгжүүлэх буюу тасралтгүй боловсролын сургалтад хамрагдах үүрэгтэй.
 • 3 жилд 5 кредит тооцуулсан байна. 1 кредит нь 5 оноо гэж үзнэ.
 • “Сургалтын журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 2.6-д заасны дагуу сургалтын үйл ажиллагаанд зарцуулах 24 цагийг 1 кредит цагаар тооцно.
 • Хэрэв таны оноо гүйцэхгүй бол тасралтгүй боловсролын нэмэлт хичээл сонгох боломжтой.
 • Нийгэмлэгийн үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцож сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн эрхийн бичиг авсан бол баримтаа хавсарган эрхээ эдлэх боломжтой.

Ёс зүйн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 7.4-т зааснаар:

 • Олон нийтийн арга хэмжээнд оролцсон байдал -20 оноо
 • Олон улсын хурал семинарт оролцсон -10 оноо
 • Илтгэл тавих, өгүүлэг бичиж хэвлүүлсэн-10 оноо
 • Сургалтад хичээл заасан багш-10 оноо
 • Арга хэмжээ зохион байгуулах ажлын хэсэгт ажилласан-10 оноо
 • Зохион байгуулсан арга хэмжээнд оролцсон-5 оноо
 • Хорооны бүрэлдэхүүнд орж ажилласан-5 оноо
 • Хэрэв таны оноо гүйцэхгүй бол тасралтгүй боловсролын нэмэлт хичээлээс сонгох боломжтой.

Ёс зүйн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 7.5-т зааснаар:

 • ТМЗ-ийн эрх сунгах сургалт -25 оноо.
 • Анх эрх сунгах сургалт танхимаар /цахим/ хичээллэнэ.
 • Тасралтгүй боловсролын хичээлийг цахимаар үзнэ.
 • 4-5 хүнтэй баг болж бие даалт хийж хамгаална.
 • Цахимаар тестийн шалгалт өгнө.
 • “Сургалтын журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 2.5, 2.6-д заасны дагуу кредит тооцуулсан байна.

 /“Сургалтын журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 2.5-д заасны дагуу сургалтын үйл ажиллагаанд зарцуулах кредит цаг нь танхимын сургалт, бие даалт, судалгааны болон бусад даалгаварыг гүйцэтгэх нийт цагаар хэмжигдэнэ. “Сургалтын журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 2.6-д заасны дагуу сургалтын үйл ажиллагаанд зарцуулах 24 цагийг 1 кредит цагаар тооцно./

Ёс зүйн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 7.1-т зааснаар:

Ёс зүйн тайлан илгээх -10 оноо

 • Та жил бүрийн 4 дүгээр сарын 10-ны дотор ТМЗ-ийн ёс зүйн тайлан илгээвэл -10 оноо
 • Хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд -5 оноо болж буурах тул хугацаанаас өмнө ёс зүйн тайлангаа илгээгээрэй.

Ёс зүйн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 7.2-т зааснаар:

Гишүүний хураамж төлөлт -20 оноо

 • Жил бүрийн 4 дүгээр сарын 1-ны өдрийн дотор гишүүний хураамжаа төлвөл-20 оноо,
 • хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд-10 оноо болж буурах тул хугацаанаас өмнө гишүүний хураамжаа төлж үүргээ биелүүлээрэй.
 • Нийгэмлэгийн үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцож аливаа хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн эрхийн бичиг авсан бол баримтаа хавсарган эрхээ эдлэх боломжтой.

Ёс зүйн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 7.3-т зааснаар:

 • Тасралтгүй боловсролын сургалтад хамрагдсан байдал 25 оноо.
 • Гишүүн та жилд 2-оос доошгүй хөгжүүлэх буюу тасралтгүй боловсролын сургалтад хамрагдах үүрэгтэй.
 • 3 жилд 5 кредит тооцуулсан байна. 1 кредит нь 5 оноо гэж үзнэ.
 • “Сургалтын журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 2.6-д заасны дагуу сургалтын үйл ажиллагаанд зарцуулах 24 цагийг 1 кредит цагаар тооцно.
 • Хэрэв таны оноо гүйцэхгүй бол тасралтгүй боловсролын нэмэлт хичээл сонгох боломжтой.
 • Нийгэмлэгийн үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцож сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн эрхийн бичиг авсан бол баримтаа хавсарган эрхээ эдлэх боломжтой.

Ёс зүйн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 7.4-т зааснаар:

 • Олон нийтийн арга хэмжээнд оролцсон байдал -20 оноо
 • Олон улсын хурал семинарт оролцсон -10 оноо
 • Илтгэл тавих, өгүүлэг бичиж хэвлүүлсэн-10 оноо
 • Сургалтад хичээл заасан багш-10 оноо
 • Арга хэмжээ зохион байгуулах ажлын хэсэгт ажилласан-10 оноо
 • Зохион байгуулсан арга хэмжээнд оролцсон-5 оноо
 • Хорооны бүрэлдэхүүнд орж ажилласан-5 оноо
 • Хэрэв таны оноо гүйцэхгүй бол тасралтгүй боловсролын нэмэлт хичээлээс сонгох боломжтой.

Ёс зүйн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 7.5-т зааснаар:

 • ТМЗ-ийн эрх сунгах сургалт -25 оноо.
 • Дахин эрх сунгах сургалт цахимаар хичээллэнэ.
 • Тасралтгүй боловсролын хичээлийг цахимаар үзнэ.
 • 4-5 хүнтэй баг болж судалгааны ажил хийж хамгаална.
 • Цахимаар тестийн шалгалт өгнө. (3 болон түүнээс дээш удаа эрхээ сунгаж буй гишүүн тестийн шалгалтаас чөлөөлөгдөнө)
 • “Сургалтын журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 2.5, 2.6-д заасны дагуу кредит тооцуулсан байна.

 

/“Сургалтын журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 2.5-д заасны
дагуу сургалтын үйл ажиллагаанд зарцуулах кредит цаг нь танхимын сургалт,
бие даалт, судалгааны болон бусад даалгаварыг гүйцэтгэх нийт цагаар хэмжигдэнэ.
“Сургалтын журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 2.6-д заасны дагуу
сургалтын үйл ажиллагаанд зарцуулах 24 цагийг 1 кредит цагаар тооцно./

Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн эрхийн хугацаа 2020 оны 06 сард дуусгавар болж буй гишүүдийн жагсаалт

НэрсСунгалт
ТМЗ-ийн эрхээ анх удаа сунгуулах .
1Сувдмаа.НАНХ УДАА сунгуулах
2Мягмарсүрэн.ДАНХ УДАА сунгуулах
3Шийлэгмаа.БАНХ УДАА сунгуулах
4Гантуяа.ГАНХ УДАА сунгуулах
5Сарангуа.САНХ УДАА сунгуулах
6Оюунтуяа.ЁАНХ УДАА сунгуулах
7Мөнхбат.ДАНХ УДАА сунгуулах
8Солонго.БаАНХ УДАА сунгуулах
9Мэндбаяр.БАНХ УДАА сунгуулах
10Жаргалсайхан.БАНХ УДАА сунгуулах
11Мөнхжаргал.ДАНХ УДАА сунгуулах
12Навчаа.ПАНХ УДАА сунгуулах
13Цэцэгбал.ХАНХ УДАА сунгуулах
14Даваадорж.ЧАНХ УДАА сунгуулах
15Одгэрэл.МАНХ УДАА сунгуулах
16Наранцэцэг.ДАНХ УДАА сунгуулах
17Алтанцэцэг.НАНХ УДАА сунгуулах
18Цэдэндорж.ЦАНХ УДАА сунгуулах
19Минжин.ХАНХ УДАА сунгуулах
20Цэрэннадмид.ГАНХ УДАА сунгуулах
21Энхцэцэг.ЭрдАНХ УДАА сунгуулах
22Сумъяамаа.ЭАНХ УДАА сунгуулах
23Халиун.ЦАНХ УДАА сунгуулах
24Мөнхгэрэл.БАНХ УДАА сунгуулах
25Оюунмандах.БАНХ УДАА сунгуулах
26Бадамрагчаа.БАНХ УДАА сунгуулах
27Сэлэнгэ.НАНХ УДАА сунгуулах
28Нямжаргал.ОАНХ УДАА сунгуулах
29Долгормаа.САНХ УДАА сунгуулах
30Цэрэндолгор.ААНХ УДАА сунгуулах
31Отгонзаяа.ЧАНХ УДАА сунгуулах
32Халиун.ЯАНХ УДАА сунгуулах
33Ариунзаяа.БАНХ УДАА сунгуулах
34Ариунболд.ЖАНХ УДАА сунгуулах
35Тунгалагтамир.ГАНХ УДАА сунгуулах
36Энхцэцэг.ЭнхАНХ УДАА сунгуулах
37Бэжид.ШАНХ УДАА сунгуулах
38Отгонсүрэн.ДАНХ УДАА сунгуулах
39Нарансүрэн.НАНХ УДАА сунгуулах
40Гантуяа.ДАНХ УДАА сунгуулах
41Алтантуяа.БАНХ УДАА сунгуулах
42Туул.БАНХ УДАА сунгуулах
43Гэрэлмаа.ТАНХ УДАА сунгуулах
44Цэрмаа.НАНХ УДАА сунгуулах
45Жаргалмаа.ЭАНХ УДАА сунгуулах
46Отгонбаяр.ЦАНХ УДАА сунгуулах
47Пүрэвжаргал.ЦАНХ УДАА сунгуулах
48Сундуй.БАНХ УДАА сунгуулах
49Чимгээ.БАНХ УДАА сунгуулах
50Сүрэнхорлоо.ЧАНХ УДАА сунгуулах
51Солонго.ОАНХ УДАА сунгуулах
ТМЗ-ийн эрхээ дахин сунгуулах
1Тэнгис.МДАХИН сунгуулах
2Хонгорзул.ДДАХИН сунгуулах
3Пүрвээ.ЯДАХИН сунгуулах
4Батдорж.БДАХИН сунгуулах
5Тогор.ГДАХИН сунгуулах
6Сарантуяа.БДАХИН сунгуулах
7Гүнжинлхам.ЛДАХИН сунгуулах
8Сержан.АДАХИН сунгуулах
9Ганчимэг.БДАХИН сунгуулах
10Нарантуяа.ДДАХИН сунгуулах
11Сэрчмаа.ОДАХИН сунгуулах
12Бадамхорлоо.ЦДАХИН сунгуулах
13Цэрэнханд.ГДАХИН сунгуулах
14Цэнд-Аюуш.АДАХИН сунгуулах
15Ариунбилэг.АДАХИН сунгуулах
16Энхтуяа.ДДАХИН сунгуулах
17Бат-Өлзий.БДАХИН сунгуулах
18Норовбанзад.ОДАХИН сунгуулах
19Дуламжав.АДАХИН сунгуулах
20Энхмандах .БДАХИН сунгуулах
21Нарантуяа.БаДАХИН сунгуулах
22Оюун-Эрдэнэ.БДАХИН сунгуулах
23Аюуш.ЧДАХИН сунгуулах
24Хуулай.СДАХИН сунгуулах
25Энхтуяа.ГДАХИН сунгуулах
26Нурболат.МДАХИН сунгуулах
27Пүрэвдулам.БДАХИН сунгуулах
28Бямбадулам.НДАХИН сунгуулах
29Бадамцэцэг.БДАХИН сунгуулах
30Үржинханд.МДАХИН сунгуулах
31Сэлэнгэ.ДДАХИН сунгуулах
32Майцэцэг.ЛДАХИН сунгуулах
33Жавзандулам.АДАХИН сунгуулах
34Энхбат.СДАХИН сунгуулах
35Энхтүвшин.ГДАХИН сунгуулах
36Отгонбаяр.ДДАХИН сунгуулах
37Уранчимэг.ЦДАХИН сунгуулах
38Оюунсүрэн.ГДАХИН сунгуулах
39Оюунтуул.ЦДАХИН сунгуулах
40Баярмаа.МДАХИН сунгуулах
41Гантөмөр.РДАХИН сунгуулах
42Туул.НДАХИН сунгуулах
43Отгончимэг.ДДАХИН сунгуулах
44Батцэцэг.ЛДАХИН сунгуулах
45Рагчаасүрэн.ПДАХИН сунгуулах
46Долгормаа.ПДАХИН сунгуулах
47Өлзийсайхан .СДАХИН сунгуулах
48Тарзадмаа.ГДАХИН сунгуулах
49Энхзул.ЖДАХИН сунгуулах
50Даваажаргал.БДАХИН сунгуулах
51Амгаланзаяа.ХДАХИН сунгуулах
52Алтанзул.ЖДАХИН сунгуулах
53Оюунбаяр.ЦДАХИН сунгуулах
54Цэнгэлжаргал.ТДАХИН сунгуулах
55Солонго.БоДАХИН сунгуулах
56Бүжидмаа.НДАХИН сунгуулах
57Баярмаа.НДАХИН сунгуулах
58Чинбат .НДАХИН сунгуулах
59Батбилэг.ДДАХИН сунгуулах
60Ариунбилэг.ДДАХИН сунгуулах
61Рагчаахүү.НДАХИН сунгуулах
62Наранчимэг.СДАХИН сунгуулах
63Болортуяа.ПДАХИН сунгуулах
64Эрдэнэбаяр.СДАХИН сунгуулах
65Оюунчимэг.ДДАХИН сунгуулах
66Мөнхбаатар.ЁДАХИН сунгуулах
67Энхбаясгалан.БДАХИН сунгуулах
68Маралмаа.БДАХИН сунгуулах
69Оюунтунгалаг.СДАХИН сунгуулах
70Батзаяа.НДАХИН сунгуулах
71Оюундулам.ЧДАХИН сунгуулах
72Бадамханд.МДАХИН сунгуулах
73Цэцэгмаа.ЭДАХИН сунгуулах
74Цэрэнлхам.ДДАХИН сунгуулах
75Батцэцэг.ПДАХИН сунгуулах
76Нямаа.ПДАХИН сунгуулах
77Болдмаа.ОДАХИН сунгуулах
78Батбаатар.ЦДАХИН сунгуулах
79Ичинхорлоо.БДАХИН сунгуулах
80Сэмжидмаа.ШДАХИН сунгуулах
81Цэрэнсодном.НДАХИН сунгуулах
82Батцэцэг.ДДАХИН сунгуулах
83Болорчулуун.ДДАХИН сунгуулах
84Тамир.БДАХИН сунгуулах
85Ганзориг.ДДАХИН сунгуулах
86Уранбаяр.ДДАХИН сунгуулах
87Хэрлэн .БДАХИН сунгуулах
88Энх-Амгалан.БДАХИН сунгуулах
89Цэнгэл.ҮДАХИН сунгуулах
ТМЗ-ийн эрхээ 3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
1Оюун.Ц3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
2Удвалцэцэг.Б3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
3Ариунаа.Д3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
4Оюунтуяа.Т3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
5Норсмаа.А3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
6Цогт-Очир.С3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
7Сүхээ.Д3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
8Баярмаа.Ба3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
9Наранхүү .Б3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
10Дэлгэрдалай.Д3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
11Бат-Эрдэнэ.Н3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
12Батцэцэг.Г3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
13Ариунболор.Г3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
14Уранчимэг.Ш3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
15Жаргалмаа.Д3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
16Тунгалаг.Н3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
17Сувд.Ш3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
18Сарантуяа.О3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
19Бямбадорж.Б3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
20Чимэддорж.Б3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
21Долгормаа.Э3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
22Алтанцэцэг.Л3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
23Даваахүү.Б3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
24Ундрах.М3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
25Пүрэвдулам.Т3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
26Ариунаа.Ц3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
27Хүрэлтогоо.Э3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
28Уранбилэг.Ч3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
29Бат-Амгалан.Б3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
30Цогзолмаа.М3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
31Отгончимэг.Б3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
32Амарбаясгалан.Р3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
33Сарнай.Б3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
34Саруултуяа.Б3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
35Ариунцэцэг.Ж3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
36Эрдэнэсоёл.Д3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
37Бадамцоо.Ц3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
38Базаргарам.Д3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
39Оюунцог.С3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
40Наранцэцэг.Г3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
41Даваа-Очир.Э3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
42Үнэнбат.Б3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
43Бямбажав.Ц3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
44Энхцэцэг.Н3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
45Хандсүрэн.С3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
46Санжидмаа.С3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
47Цэвэлмаа.Н3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
48Өлзийзаяа.Б3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
49Батдорж.Д3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
50Батсүх.Н3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
51Цэцгээ.Ц3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
52Урантуяа.Г3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
53Насанбуян.Л3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
54Шижир.Л3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
55Амартуяа.Т3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
56Нарантуяа.Бат3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
57Онон.Ж3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
58Ариунзул.Х3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
59Сайнсанаа.Э3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
60Анхтуяа.Т3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
61Амаржаргал.Ж3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
62Баярмаа.Бя3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
63Жаргал.Г3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
64Пүрэвсүрэн.С3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
65Ганбагана.Т3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
66Нансалмаа.Л3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
67Ганцолмон.П3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
68Дашдулам.Д3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
69Баярцэцэг.Ж3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
70Оюунтуяа.Г3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
71Бямбасүрэн.Г3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
72Намуунбайгаль.Ч3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
73Цандмаа.М3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
74Янжиндулам.М3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
75Дэлгэрмаа.Ө3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
76Мөнхзул.Б3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
77Цэрэнпүрэв.Б3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
78Хишигзул.Г3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
79Уранбилэг.Б3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
80Алтантуяа.М3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
81Ундрах.Л3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
82Ариунаа.А3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
83Анар.Б3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах
84Ариунжаргал.Ө3 ба түүнээс дээш удаа сунгуулах

page-21251