2019 оны 10-р сарын 04-ны сорил шалгалтын дүн

Сорил шалгалтын комиссын 2019 оны 10 дүгээр сарын

04-ний өдрийн 010 тоот тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэг сорил шалгалтын дүн /Улаанбаатар хот/

Жич: Сорил шалгалт авах журмын 2.11-д зааснаар 60 ба түүнээс дээш оноо авсанаар тэнцсэн болно.

КодТатварын Англи хэлСанхүү болон ӨУ-ын бүртгэл
1740124014443
2800709095535
3890410417560
486042061790
589111727750
6791203616947
7831023126157
8870710087971
992100718450
10880619654846
1176110301600
12931116307771
1385051117045
14850627695841
1577052700580
16801031083544
17911231055426
18840116004434
1987093002730
20770906015525
21880430006061
2286041560640
23860729645864
24880112023338
25920725606068
2690040405760
2786011507050
28890526007056
29841012007746
3086081169042
31861202276946
32820711056741
33860613625755
3478041423900
35880425608052
36851216067860
3791042096750
38810131816652
3985122721580
40860408005646
41760724726465


2019 оны 09-р сарын 30-ны сорил шалгалтын дүн 

Сорил шалгалтын комиссын 2019 оны 09 дүгээр сарын

30-ний өдрийн 009 тоот тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэг сорил шалгалтын дүн /Дархан - Уул аймаг/

Жич: Сорил шалгалт авах журмын 2.11-д зааснаар 60 ба түүнээс дээш оноо авсанаар тэнцсэн болно.

КодТатварын Англи хэлСанхүү болон ӨУ-ын бүртгэл
900105047362
760387617477
770609036968
721026007269
860629026670
901013656071
891010476871
881230617775
820512337675
900108037167
810620086568
841227056677
800821646777
840704186476
871003087282