Хууль

Хуулийн төсөлд санал авч байна

 1. Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн үйлчилгээний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол улсын хууль тогтоомжууд:

 1. Монгол улсын үндсэн хууль
 2. Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн тухай
 3. Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай
 4. Иргэний хууль
 5. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль
 6. Хөдөлмөрийн тухай
 7. Компанийн тухай
 8. Нөхөрлөлийн тухай
 9. Төрийн бус байгууллагын тухай
 10. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай
 11. Хоршооны тухай
 12. Банкны тухай
 13. Хөрөнгө оруулалтын тухай
 14. Дампуурлын тухай
 15. Эрүүгийн хууль
 16. Эрүүгийн хууль хянан шийдвэрлэх тухай хууль
 17. Зөрчлийн тухай хууль
 18. Захиргааны ерөнхий хууль
 19. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль
 20. Төсвийн тухай
 21. Төрийн албаны тухай
 22. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай
 23. Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай
 24. Аудитын тухай

Татвар, төлбөр, хураамж болон нийгмийн даатгалтай холбоотой зарим хуулиуд

 1. Татварын ерөнхий хууль
 2. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хууль
 3. Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хууль
 4. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар
 5. Онцгой албан татвар
 6. Авто бензин, дизелийн түлшний албан татвар
 7. Ашигт малтмалын тухай хууль
 8. Агаарын бохирдлын төлбөр
 9. Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль
 10. Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль
 11. Газрын тосны тухай
 12. Хувь хүний орлогын албан татварын тухай
 13. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай
 14. Монгол улсын автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын хууль
 15. Газрын төлбөрийн тухай хууль
 16. Галт зэвсгийн албан татварын тухай
 17. Нийслэл хотын албан татварын тухай
 18. Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай
 19. Нийгмийн даатгалын тухай хууль
 20. Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай
 21. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн Тухай
 22. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай
page-8916