Гишүүнчлэл
 
Нийгэмлэгийн гишүүдийн тухай
 

ЖИНХЭНЭ ГИШҮҮН/ТИНБ/

 Нийгэмлэгийн жинхэнэ гишүүнд дараах гишүүд хамаарна. Үүнд:

  1. Татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогч
  2. Татварын итгэмжлэгдсэн эрх зүйч /Энэ хэсэг 2013 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсон/
  3. Татварын итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээд 

   Жинхэнэ гишүүн нь нийгэмлэгийн үйл ажиллагааны цөм бөгөөд татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, татвар төлөгчийн хууль ёсны ашиг сонирхолыг хамгаалах, татвар төлөгч, татварын албаны хооронд гүүр болж ажиллах субъект юм. Нийгэмлэгийн жинхэнэ гишүүний программ хэсгээр нэвтрэн тодорхой эрх эдлэх болно.

Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэгийн дүрмээс:

Жинхэнэ гишүүний эрх /нийгэмлэгийн дүрмийн 6 дугаар зүйл/

16.1.  Нийгэмлэгийн удирдлагыг сонгох, сонгогдох,

16.2.  Татварын хууль эрх зүй болон мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээг сайжруулах, боловсронгуй болгоход оролцох, зөвлөмж өгөх,

16.3.  Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээтэй холбоотойсанал, хүсэлт гаргах,

16.4.  Үүргээ гүйцэтгэх, эрхээ хамгаалуулах талаар нийгэмлэгт хүсэлт, санал гаргах, шаардлага тавих,

16.5.  Нийгэмлэгээс мэргэжлийн холбогдолтой мэдээлэл авах, сургалтанд хамрагдах талаар хүсэлт тавих,

Жинхэнэ гишүүний үүрэг/нийгэмлэгийн дүрмийн 7 дугаар зүйл/

17.1.  Нийгэмлэгийн дүрэм, бодлогыг хэрэгжүүлэхэд идэвхи, санаачлагатай оролцох

17.2.  Мэргэжлийн ёс зүйн сахилгыг чанд сахих, татварын мэргэшсэн зөвлөхийннэр хүндийг хамгаалах

17.3.  Тасралтгүй боловсролын хөгжлийн сургалтанд хамрагдах, кредит цагийг цуглуулах

17.4.  Нийгэмлэгийн үйл ажиллагаагөөрийн үйл ажилагаагаар болон санхүүгээр дэмжих

17.5.  Гишүүний хураамжаа хугацаанд нь төлөх

17.6.  Нийгэмлэгээс тогтоосон журмын дагуу тайлан, мэдээ,судалгааг хугацаанд нь ирүүлэх.

17.7.  Бүртгэлийн өөрчлөлт гарсан тухай бүр өөрчлөлтийг хийж, мэдэгдэж байх

17.8.  Нийгэмлэгээс зохион байгуулж байгаа олон нийтийн арга хэмжээнд оролцох

17.9.  Татвараа өөрөө тодорхойлон төлөх нийгмийн сэтгэл зүйг төлөвшүүлэхэд санаачлагатай ажиллах

 

ДЭМЖИГЧ ГИШҮҮН

 

Нийгэмлэгийн үйл ажиллагаанд тодорхой дэмжлэг үзүүлдэг болон нийгэмлэгээс зохион байгуулсан сургалтад хамрагдсан албан байгууллага, хувь хүнийг дэмжигч гишүүн гэнэ. Дэмжигч гишүүн болсоноор нийгэмлэгийн гишүүний программын дэмжигч гишүүн хэсэгт бүртгэгдэж цаг үеийн мэдээллийг и-мэйл хаягаараа хүлээн авах эрхтэй болно.

 

 

 

 

 

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан copyright © 2004-2018 Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг