Бидний тухай
 
судалгааны ажлын сэдвүүд
 

Татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогчидын эрх сунгалтын хүрээнд хийгдэх судалгааны ажлын сэдвүүд. 2017 он.

САНАЛ БОЛГОЖ БУЙ СУДАЛГААНЫ СЭДЭВ

 

1

Монгол Улсын хэмжээнд байгаа гадаадын хөрөнгө оруулалттай татвар төлөгчийн бүх мэдээллийн дэлгэрэнгүй судалгаа

 

2

Үнэ шилжилтийн эрсдлийг тодорхойлох болон эрсдлийн үнэлгээг хийх шалгуур үзүүлэлтүүдийг нарийвчлан тогтоох

 

3

ҮДК-уудын талаарх хуулийн тодорхойлолтуудыг Азийн улсуудаас сонгон судалгаа хийх, мөн тэдэнд баримталж байгаа бодлогын хэрэгжилтийг судлах

 

4

ГХО-тай аж ахуйн нэгжүүдийн бизнесийн стратегийн шинжилгээ хийх /Бүтцийн шинжилгээ, бизнес төлөвлөлт г.м/

 

5

Групп компаний үйлчилгээний онцлог, ялгааг тодорхойлох /техник болон менежментийн үйлчилгээ, зардал хуваах хэлэлцээр г.м/

 

6

ГХО-тай аж ахуйн нэгжүүдтэй үнийг урьдчилан тохирох боломжийн талаарх судалгаа

 

7

ГХО-тай компаниудад хяналт шалгалт хийх ажлын баг болон багт оролцох татварын байцаагчдын шаардлагыг тодорхойлсон судалгаа

 

8

Төлөөний газрын ашгийг тодорхойлсон судалгаа

 

9

1. МУ болон бусад улсуудтай байгуулсан давхар татварын гэрээний гол заалтуудыг улс бүрээр татвар хуваарилах асуудлыг гаргасан судалгаа 
2. Холбогдох зөвлөмж, маягтуудын хэрэгжилтийн судалгааа 
3. Гэрээтэй улсуудын холбогдох хууль тогтоомжийг судлах

 

10

МУ-тай давхар татварын гэрээ байгуулаагүй улсуудаас хөрөнгө оруулсан татвар төлөгчдийн дэлгэрэнгүй судалгааг гаргаж тухайн улсуудын холбогдох хууль тогтоомжуудын судалгаа

 

11

Монгол Улсын төсвийн орлогын бүтэц, татварын бүтэц, ачааллын судалгаа

 Сонгосон

12

Монгол Улсын засгийн газрын өр, татварын орлогын хамаарлын судалгаа

 

13

Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг, татварын хамаарлын судалгаа

 

14

Байгууллагын удирдлагын шийдвэр, татварын төлөвлөлтийн нөлөөллийн судалгаа. Бизнесийн шийдвэр гаргалтанд татварын гүйцэтгэх үүрэг

 

15

Татварын төлөвлөлтийг аж ахуйн нэгжийн удирдлагад ашиглаж буй судалгаа

 

16

Ашигт малтмалын нөөцийн ашиглалт, татвар ногдуулалтын судалгаа

 

17

Монгол улсын ДНБ-ний өсөлт, татварын орлогын хамаарлын судалгаа

 

18

Байнга байрладаггүй ААН болон оршин суугч бус иргэдийн татвар төлөлтийн байдлын судалгаа

 

19

Банкны байгууллагын татвар ногдуулалтын судалгаа

 

20

Онцгой албан татварын төрийн санхүүд гүйцэтгэх үүргийн судалгаа

 

21

Гаалийн албан татварын төрийн санхүүд гүйцэтгэх үүрэг, гаалийн зөрчлийн судалгаа

 

22

ААНОАТ-ын төрийн санхүүд гүйцэтгэх үүрэг, үнэн зөв тайлагналын судалгаа

 

23

Санхүүгийн болон татварын тайлангийн үзүүлэлт хоорондын зохицуулалтын хэрэгжилтийн байдлын судалгаа

 

24

НӨАТ төлөгчийн бүртгэл, буцаалт олголтын судалгаа

 

25

ХХОАТ-ын дагуу иргэн татвараа тодорхойлж тайлагнах үүргийн хэрэгжилтийн судалгаа

 

26

Татварын хяналт шалгалтаар илэрч буй зөрчлийн судалгаа

 Сонгосон

27

Татварын зөрчил, өр барагдуулалтын судалгаа

 

28

Татварын улсын байцаагчийн актаарх торгууль ногдуулалт, төлөлтийн судалгаа

 

29

НӨАТ-ын төрийн санхүүд гүйцэтгэх үүрэг, үзүүлж буй үр нөлөөний судалгаа

 

30

Нийгмийн даатгалын төрийн санхүүд болон нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг, үр өгөөжийн судалгаа

 

31

Татварын хяналт шалгалтад хамруулах сонголтын аргуудын харьцуулсан судалгаа

 

32

Монгол улсын далд эдийн засагт татварын нөлөөлж буй шалтгаан, түүнийг багасгах арга зам

 

33

Монгол улсын үнэ шилжих механизмын кейсыг судлах нь

 

34

Монгол улсын татварын эрсдлийн удирдлагын өнөөгийн байдал

 

35

Татварын тэгш, шударга байдлыг гажуудуулахад нөлөөлж буй хүчин зүйлийн судалгаа

 

36

Татварын үр ашигт байдлыг гажуудуулахад нөлөөлж буй хүчин зүйлийн судалгаа

 

37

Төлбөр, хураамжийн ногдуулалт, хураалтын өнөөгийн байдлын судалгаа

 

38

Эд баялагын албан татварын үүрэг, үр дагаврын судалгаа

 

39

Татварыг давхардуулан ногдуулахгүй байх арга зам

 

40

Тогтвортой байдлын гэрээний татвар ногдуулалтын зохицуулалт

 

41

Татварын мэргэшсэн мэргэжилтэнгийн үйлчилгээний үр нөлөөний судалгаа

 Сонгосон

42

Мэргэжлийн ёс зүйн хариуцлага, түүний үүрэг

 

43

Татварын бүртгэлийн өнөөгийн байдлын судалгаа

 

44

Барилгын салбарын татварын татвар ногдуулалт, төлөлт, тайлагналын судалгаа

 

45

Худалдаа, үйлчилгээ, үйлдвэрлэл эрхлэлтийн татвар төлөлт, тайлагналын судалгаа

 

46

НӨАТ-ын босго, түүний өөрчлөх шаардлагын судалгаа

 

47

НӨАТ-ын татвар төлөгчийн бүртгэл, буцаан олголтын судалгаа

 

48

НӨАТ-ийн чөлөөлөлт үзүүлэх бараа, үйлчилгээ, түүний үр дагаварын судалгаа

 

49

НӨАТ-ийн хуулийг шинэчлэх шаардлагын судалгаа

 

50

Монгол улсын татварын ногдуулалт, үнэ шилжилтийн асуудал

 

51

ХХОАТ-ын хуулийн бааз, суурийн судалгаа

 

52

Хөрөнгийн түрээс, түүний татвар ногдуулалт, төлөлт, тайлагналын судалгаа

 

53

Оршин суугч бус этгээдийн татвар ногдуулалт, төлөлтийн судалгаа

 

54

Нэгдсэн санхүүгийн тайлан, орлогын албан татварын нөлөөлөл, тайлагнал

 

55

Хөрөнгө оруулалт, орлогын албан татварын нөлөөлөл, тайлагнал

 

56

Татвараа өөрөө тодорхойлон төлөх систем, татварын удирлага

 

57

ЖДААН-ын татвар ногдуулалт, орлогын албан татварын нөлөөлөл, тайлагнал

 

58

Уул уурхайн салбар дахь гадаадын хөрөнгө оруулалт, хэрэгжилт, татварын орчин

 

59

Татварын өршөөлийн хуулиуд,  нөлөө, үр дүн

 

60

Монголын татварын орчин олон улсын түвшинд

 

61

Монгол болоод хөгжиж буй бусад улсуудын татварын орчин, харьцуулалт  

 

62

Үнэ шилжилтийн асуудал ба Оюу Толгойн гэрээ

 

63

Нийгмийн даатгалын сангийн бүрдэлт, олон улсын харьцуулалт

 Сонгосон

64

Татвараас чөлөөлөлтийг  (tax exemption) шинжлэх нь

 

65

Үнэ тогтворжуулалтын гэрээнүүдийг шинжлэх нь

 

66

Татварын диваажин буюу оффшор бүс ба Монголын оффшорчид, ирээдүй

 

67

Эрүүл мэндийн даатгалын онцлог, асуудлууд, шийдэл

 

68

Татвар ба эдийн засгийн өсөлт

 

69

Татварын бодлого  бизнесийн шийдвэрт нөлөөлөх нь

 

70

Татварын бус орлого ба татварын орлогын харьцаа, уялдаа холбоо

 

71

Төвлөрсан засаглал ба орон нутгийн санхүүжилт, татварын орчин

 

72

Уул уурхайн компаниуд болоод орон нутгийн захиргаа

 

73

Нийслэл хотын албан татвар

 

74

ХАА, мал аж ахуйгаас авах татварын бодлого

 

75

Газар ашиглалтын үр ашгийг дээшлүүлэхэд татварын механизмыг ашиглах боломж

 

76

Бэлчээр ашигласны төлбөр тогтох асуудал

 

77

Биологийн хөрөнгийн бүртгэл ба татвар

 

78

Татвараас зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх дүрэм, арга хэрэгсэлүүд

 Сонгосон

79

Цахим эдийн засаг, цахим худалдаанд татвар ногдуулах асуудал

 

80

Зээлийн хүү, нимгэн капиталжуулалтын асуудал

 

81

Татварын хөнгөлөлтийн тогтолцоо түүний үр дагавар

 

82

Судалгаа, хөгжлийн үйл ажиллагааг татварын бодлогоор дэмжих нь

 

83

Биет бус хөрөнгийн үнэ цэнийг үнэлэх, татвар ногдуулах

 

84

Хувьцааны олзод ногдуулах татвар

 

85

Татварын зорилгоор мэдээлэл харилцан солилцох үйл ажиллагаа, ач холбогдол

 

86

Гадаадад байрлах хяналттай аж ахуйн нэгжүүдийн зохицуулалтын талаар

 

87

Өндөр орлого бүхий хувь хүнийг татварт хамруулах нь

 

88

Татвараас зайлсхийх шалтгаан, үр дагавар

 

89

Татвараас зайлсхийх ба удирдлагын урамшуулал

 

90

Татварын зөрчилд хууль эрх зүй, түүний өөрчлөлтийн нөлөөг авч үзэх нь

 

91

Татварын бодлого, зохицуулалтын эдийн засгийн үр дагавар

 

92

Санхүүгийн тайлангийн залиланг илрүүлэх нь

Сонгосон

Багууд сэдвүүдээ заасан хугацаанд сонгон авч ТМЗ-ийн сургалтын албанд бүргүүлнэ. Мөн surgalt@cpta.mn хаяг руу e-mail явуулж баталгаажуулна. Сонгон авсан сэдвүүдээр баг тус бүрт судалгааны ажлыг удирдах багш томилогдоно.

ТМЗ нийгэмлэгийн хүрээнд хийгдэх судалгааны ажлуудад олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн эрдмийн ажил хийх стандарт, журмыг мөрдөх шаадлага тавигдаж буй бөгөөд энэ нь ихэнх эрх сунгагчидын хувьд шинэ мэдлэг, арга барил байж болно. Тиймээс судалгааны ажлыг шаардагдаж буй түвшинд хийхийн тулд “Судалгааны арга зүй” хичээлүүдэд суух, ТМЗ нийгэмлэгийн гишүүний програмд буй Судалгааны Стандарт, Журамтай (LINK) сайтар танилцаж, хэрэгжүүлэх нь чухал юм.

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан copyright © 2004-2018 Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг