Сургалт
 
ТАТВАРЫН МЭРГЭШСЭН ЗӨВЛӨХИЙН НИЙГЭМЛЭГИЙН СУРГАЛТЫН ЖУРАМ
 

ТМЗН-ийн Удирдах Зөвлөлийн

2017 оны есдүгээр сарын 27ны

өдрийн 006 тогтоолын гуравдугаар хавсралт

  СУРГАЛТЫН ЖУРАМ

Нэгдүгээр зүйл. Нийтлэг үндэслэл

1.1 “Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай хууль”-ийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.4, “Татварын мэргэшсэн зөвлөхөд эрх олгох, сунгах шалгалт авах журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 3; 2.4; 2.5; 2.12; 2.14-д заасныг хэрэгжүүлэх, татварын мэргэшсэн зөвлөхийг мэргэшүүлэх, мэдлэг, ур чадвар болон ёс зүйн хариуцлагатай байх харилцааг тасралтгүй хөгжүүлэх, зорилгодоо нийцэх бусад сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулахад энэ журмын зорилго оршино.

1.2 Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэгийн /цаашид нийгэмлэг гэх/ сургалтын зорилго нь татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, татвар төлөх нийгмийн сэтгэл зүйг төлөвшүүлэх, татвар төлөгчдийг татварын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, татварын мэргэшсэн зөвлөхүүдийн мэдлэг, мэргэшлийн түвшин, ур чадварыг хөгжүүлэх, мэргэжлийн ёс зүйг чанд мөрдөж үйл ажиллагаандаа шударга, хараат бус зарчмыг нэвтрүүлэх төлөвшүүлэхэд оршино.

1.3 Нийгэмлэг нь татварын мэргэшсэн зөвлөхөд сорил, эрх олгох, эрх сунгах шалгалтуудад бэлтгэх болон гишүүдийн мэдлэг, чадварыг тасралтгүй хөгжүүлэх, татвар төлөгчдөд татварын хуулийг хэрэгжүүлэхэд туслалцаа үзүүлэхэд чиглэсэн сургалтуудыг төлөвлөгөөнд тусгагдсан болон захиалгад үндэслэн хэрэгжүүлнэ.

Хоёрдугаар зүйл. Сургалтын хөтөлбөр, кредит цаг

2.1 Нийгэмлэгийн сургалтын хөтөлбөр нь энэ журмын 1.3-д заасан сургалтуудын хөтөлбөрүүдээс бүрдэх бөгөөд сургалтын хөтөлбөрийг чиглэл бүрээр боловсруулан мөрдөнө.

2.2 Сургалтын хөтөлбөрийг 1.3-д заасан чиглэл бүрээр боловсруулж мөрдөнө. Үндсэн сургалтын хөтөлбөрийг ялгах тоо, үсэг индекс хэрэглэнэ. Үүнд:

2.2.1 Сорил шалгалтад бэлтгэх сургалт-P100

 Санхүү болон өртөг, удирдлагын бүртгэл – P101

 Татварын англи хэл – P102

2.2.2 Татварын мэргэшсэн зөвлөхөд эрх олгох шалгалтад бэлтгэх сургалт – E200

 Татварын онол-Мэргэжлийн ёс зүй – E201

 Хууль эрх зүй – E202

 Татварын бүртгэл – E203

 СТОУС-ын хэрэглээ – E204

2.2.3 Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн эрх сунгах сургалт – C300

 СТОУС-ын шинэчлэл – C301

 Хууль эрх зүй – C302

 Татварын бүртгэл – C303

 Салбарын бүртгэл – C304

 Олон улсын татвар – C305

 Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ-мэргэжлийн ёс зүй – C306

2.2.4 Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн эрх сунгах сургалт – C320

 Судалгааны арга зүй – C321

 СТОУС ба хууль эрх зүйн шинэчлэл – C322

 Татварын бүртгэл-Олон улсын татвар – C323

 Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ-мэргэжлийн ёс зүй – C324

2.3 Үндсэн сургалтын хөтөлбөрт сургалтын агуулгын жагсаалт, суралцагчийн эзэмшвэл зохих онол, практикийн мэдлэг олгох хэлбэр зэргийг тусгасан багтаамж \кредит\ цаг байна. Үндсэн сургалтын хөтөлбөрт сургалтын зорилго, үр дүн, ашиглавал зохих гарын авлага, ном, сурах бичгийн жагсаалт, бие даан гүйцэтгэх ажлын зөвлөмж зэргийг хавсаргана.

2.4 Кредит цаг нь сургалтын агуулгыг жиших нэгж буюу жинхэнэ гишүүний үүргийн биелэлтийг хэмжих үзүүлэлт юм.

2.5 Суралцагчийн сурах үйл ажиллагаанд зарцуулах кредит цагийг сургалтад хамрагдах танхимын болон бие даалт, судалгааны даалгавар гүйцэтгэхэд зарцуулах цаг, даалгавар гүйцэтгэх цагийн нийлбэр байна.

2.6 Сургалтын үйл ажиллагаанд зарцуулах 24 цагийг 1 кредит цаг гэж үзнэ.

2.7 Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн эрх олгоход бэлтгэх сургалтын хөтөлбөр “Татварын мэргэшсэн зөвлөхөд эрх олгох, сунгах шалгалт авах журам”-ын 2.5-д заасны дагуу 4 чиглэлээр боловсруулагдана.

2.8 Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн эрх сунгах сургалтын хөтөлбөрийг “Татварын мэргэшсэн зөвлөхөд эрх олгох, сунгах шалгалт авах журам”-ын 2.14, энэхүү журмын 2.2.3; 2.2.4-д заасныг үндэслэн боловсруулна. Эрх сунгах бичгийн шалгалт нь дээрх агуулгад нийцсэн байна.

2.9 Сорил шалгалтад бэлтгэх сургалтын хөтөлбөрийг “Татварын мэргэшсэн зөвлөхөд эрх олгох, сунгах шалгалт авах журам”-ын 2.4-д заасныг үндэслэн боловсруулна. \Санхүү болон өртөг, удирдлагын бүртгэл, Татварын англи хэл\

2.10 Гишүүд болон татвар төлөгчдийн эрэлт хэрэгцээ, цаг үеийн нөхцөл шаардлагад уялдуулан үндсэн сургалтаас гадна тасралтгүй хөгжүүлэх бусад сургалтуудыг зохион байгуулж болно. Уг сургалтын хөтөлбөрийг тухайн гишүүд, ба татвар төлөгчдийн захиалга, эрэлтэд үндэслэн боловсруулна.

2.11 Сургалт, судалгааны менежментийн хороо нь үндсэн сургалтын хөтөлбөрийг хичээлийн жил бүрийн эхэнд багш нарын саналыг авч боловсруулж, Сангийн яамны НБББГ-т батлуулахаар хүргүүлнэ.

2.12 Нийгэмлэг нь татварын чиглэлээр дипломоос дээш зэрэгтэй боловсрол олгох сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг боловсруулан төрийн эрх бүхий байгууллага, их сургууль, мэргэжлийн бусад холбоодтой хамтран хэрэгжүүлж болно.

 

Гуравдугаар зүйл. Сургалт зохион байгуулалт

3.1 Нийгэмлэг сургалтыг Улаанбаатар болон орон нутагт зохион байгуулах ба сургалтын төлөвлөгөөг хагас жил бүр гарган батлуулж олон нийтэд мэдээлэн хэрэгжүүлнэ.

3.2 Энэ журмын 1.3-д заасан чиглэл бүхий сургалтууд нь нийгэмд нээлттэй явагдах тул \2,8-д заасан хөтөлбөрөөс бусад\ сургалтуудад сонирхсон иргэд хамрагдах боломжтойгоор зохион байгуулагдана.

3.3 Нийгэмлэгээс зохион байгуулагдах сургалтуудыг танхимаар болон цахим хэлбэрээр зохион байгуулах буюу аудио, видео бичлэг ашиглах, багаар ажиллах зэрэг сургалтын арга хэлбэрүүдийг ашиглана. Сургалтын мэдээллийг түгээх, суралцагчдыг бүртгэх, сургалтын төлбөрийн тооцоог барагдуулах, сургалтын хуваарь хийх болон гарын авлагыг тараах, баримтжуулах үйл ажиллагааг сургалтын менежер зохион байгуулна.

3.4 Суралцагчдын бүртгэлийг цахимаар хийнэ. Цахимаар хэрэгжүүлэх боломжгүй тохиолдолд биеэр болон утсаар бүртгүүлэх бөгөөд төлбөрийг төлснөөр бүртгэл баталгаажна.

3.5 Хичээлийн нэг цаг 45 минут байх ба хоёр цагийн хичээлийг дунд нь завсарлагагүйгээр 90 минутад багтаан явуулж болно.

3.6 Татварын мэргэшсэн зөвлөхөд эрх олгох шалгалтад бэлтгэх сургалт:

3.6.1 Татварын мэргэшсэн зөвлөхөд эрх олгох шалгалтад бэлтгэх сургалтыг хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулагдах ба суралцагчид сургалтын хөтөлбөрийн 70-аас дээш хувьд нь хамрагдсан тохиолдолд батламж олгогдоно.

3.6.2 Батламжийн загварыг ерөнхийлөгчийн тушаалаар батална.

3.6.3 Батламж нь А /мэргэшсэн нягтлан бодогч/, Б /нягтлан бодогч/, ТУБ /татварын улсын байцаагч гэсэн утгыг илэрхийлсэн тэмдэглэгээ болон Улаанбаатар хот, орон нутаг гэж ялгах тэмдэглэгээнүүдтэй байна. /Тухайлбал: УБ/А; УБ/Б; УБ/А-ТУБ; УБ/Б-ТУБ /

3.6.4 Орон нутагт зохион байгуулагдсан сургалтад хамрагдсан хүмүүст тухайн аймгийн нэрийн товчлолыг оруулсан байна. Тухайлбал: Орхон аймаг Ор/А; Ор/Б гэх мэт.

3.6.5 Батламжийг тасралтгүй байдлаар дугаарлах бөгөөд энэхүү дугаар нь нийт суралцагчдын тоог илэрхийлнэ.

3.6.6 Батламж нь гүйцэтгэх захирал болон сургалт, судалгааны менежментийн хорооны дарга нар гарын үсэг зурж, нийгэмлэгийн тамга дарснаар баталгаажна.

3.6.7 Батламжид “Сорил шалгалт авах журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 2.13-д заасны дагуу сорил шалгалтад тэнцсэн үнэлгээг давхар тэмдэглэх бөгөөд энэ нь ТМЗ-ийн эрх олгох шалгалтад орох шалгуур үзүүлэлтүүдийн нэг болно.

3.6.8 Орон нутагт явагдах сургалтыг тухайн орон нутгаас бичгээр ирүүлсэн хүсэлтэд үндэслэн зохион байгуулна.

3.7 Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн эрх сунгах сургалт:

3.7.1 Эрх сунгах сургалтын хөтөлбөр, бие даалтаар болон судалгаагаар хийх ажлын талаарх мэдээлэл, цаг хугацаа, хэрэгжүүлэх удирдамж, зөвлөмжийг ССМХ-с бэлтгэн, гишүүдэд хүргэх ажлыг ССМХ ажлын албаны хамтаар зохион байгуулна.

3.7.2 Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн ёс зүйн дүрмийн 8.2-д заасны дагуу ирүүлсэн нэр бүхий гишүүдэд энэ журмын 2.8-д заасан хөтөлбөрийн дагуу сургалтыг зохион байгуулна.

3.7.3 ТМЗ-ийн эрх сунгах сургалтын судалгааны ажлыг 3-5 хүний бүрэлдхүүнтэй багаар гүйцэтгэх бөгөөд судалгааны ажлыг гүйцэтгэсэн багийн гишүүд нь гишүүдийн оролцоог дүгнэсэн “peer evaluation” үнэлгээг тавьж, судалгаа хариуцсан багшид өгнө.

3.7.4 Судалгааны ажил гүйцэтгэх гишүүд нь нийгэмлэгээс гаргасан судалгааны сэдвүүдээс сонгохоос гадна сургалт хариуцсан багштай зөвшилцсөний дүнд судалгааны өөр сэдвийг сонгон хийж болно.

3.7.5 Судалгааны ажлыг өгөгдсөн хугацаанд, судалгааны төвөөс гаргасан академик стандартын дагуу, шаардагдаж буй чанарын түвшинд гүйцэтгэн хамгаална.

3.7.6 Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн эрх сунгах сургалтад хамрагдах хүсэлтээ гаргаагүй гишүүний татварын мэргэшсэн зөвлөхийн эрхийг нэг жилийн хугацаанд хадгалах бөгөөд хугацаа өнгөрсөн нөхцөлд “Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай хуулийн 17 дугаар зүйл”-д үндэслэн хүчингүй болсонд тооцон нийтэд мэдээллэнэ.

3.7.7 “ТМЗ-д эрх олгох, сунгах шалгалт авах журам”-ын 8.2-д заасны дагуу эрх сунгах шалгалтад тэнцсэнд тооцох нөхцлийг хангаж байгаа шалгуулагчид энэ журмын 3.7.2-д заасан сургалтад хамрагдсан байна.

3.8 Энэ журмын 2.10, 2.11-д заасан хөтөлбөрүүдийг хичээлийн улирлын эхэнд боловсруулан нийтэд мэдээлэл хүргэн хэрэгжүүлнэ. Сургалтыг зохион байгуулах үйл явцыг Сургалт, судалгааны менежментийн хороо зохион байгуулна.

 

Дөрөвдүгээр зүйл. Багш, сургалтын технологи, гарын авлага

4.1 Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн сургалтад багшлах боловсон хүчин нь тухайн сургалтын чиглэлээр нарийн мэргэшсэн, магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй байх бөгөөд гарын авлага, ном, сурах бичиг боловсруулан гаргасан байх нь давуу тал болно.

4.2 Сургалтыг тухайн сэдвээр мэргэшсэн, заах арга зүй эзэмшсэн, их, дээд сургуулийн багш нар болон татвар, нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтнүүдээс сонгон багшлуулна.

4.3 Нийгэмлэг нь орон тооны болон орон тооны бус багштай байна.

4.4 Багш нь сургалтад суралцагчдыг дадлагажуулах, мэргэшүүлэхэд чиглэсэн сургалтын материал бэлтгэж ур чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн сургалтын заах арга зүйг хэрэглэнэ.

4.5 Нийгэмлэгийн жинхэнэ гишүүдээс сургалтад хичээл заах, багшлах эрх нь нээлттэй байх ба өөрийн зүгээс хүсэлтээ илэрхийлнэ. 

4.6 Сонгогдсон багшаар хичээл заалгахад гэрээ байгуулах ба багш нь гэрээнд заасан үүргээ бүрэн биелүүлж ажиллана.

4.7 Сургалт бүрийн дараа суралцагчдаас авдаг багшийн заах арга барил, мэргэшсэн байдал зэргийн санал асуулгын дүн нь хичээл заах багшийн сонгогдох үндэслэл болно.

4.8 Сургалтад шинэ арга, арга зүй нэвтрүүлсэн, гарын авлага, сурах бичиг бэлдэж хэвлүүлсэн, түүний үр дүн нь бодитоор гарсан багшид “ТМЗ-ийн ёс зүйн дүрэм”-д заасны дагуу кредит тооцно.

4.9 Сургалтад ашиглах ном сурах бичиг, гарын авлага:

4.9.1 Сургалтын гарын авлага нь онолын мэдлэгийг практикт хэрэгжүүлэх жишээ, дасгал, бодлого, шийдвэрлэх асуудлаар баялаг, хууль эрх зүйн болон цаг үеийн шинэлэг мэдээллийг тусгасан суралцагчийг мэргэшүүлэх, ур чадварыг дээшлүүлэх үзэл санаанд тулгуурласан байна.

4.9.2 Нийгэмлэгээс зохион байгуулагдах үндсэн сургалтуудын гарын авлагыг жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор тухайн мэргэжлийн багш нараас санал авч сургалт, судалгааны менежментийн хороогоор хэлэлцүүлэн шаардлагатай тохиолдолд шинэчилж гаргана.

4.9.3 Сургалтын гарын авлагад оруулах санал, нэмэлт өөрчлөлтийг хичээл заадаг багш нараас нээлттэй зарлан авч хэлэлцүүлнэ.

4.9.4 Сургалтад хэрэглэх гарын авлага нь хичээл тус бүрээр хэвлэмэл хэлбэртэй байх бөгөөд сэдэв бүр онолын болон дадлага, бие даалт, даалгавар гүйцэтгэх ажлын хэсгүүдтэй байна.

4.9.5 Нийгэмлэгийн сургалтын бодлого, хөтөлбөрт нийцсэн, суралцагчдын хэрэгцээ шаардлагыг хангасан сургалтын гарын авлага, материал, нэмэлт өөрчлөлтийг багш нарын дунд нээлттэй зарлан, заасан хугацаанд ирүүлсэн материалуудыг ССМХ хянан нэгтгэж, зохиогчтой тохиролцон, гэрээ байгуулан худалдан авч сургалтад ашиглаж болно.

 

Тавдугаар зүйл: Сургалтын төлбөр, хяналт 

5.1 Сургалт нь төлбөртэй байх ба төлбөрийн хэмжээг нийгэмлэгийн ерөнхийлөгчийн тушаалаар тухай бүр тогтоох бөгөөд Сангийн яамтай байгуулсан гэрээнд заагдсан нэг цагийн төлбөрийн дээд хязгаараас хэтрүүлэхгүй байна.

5.2 Сургалтын төлбөрийг бэлэн болон бэлэн бусаар төлнө.

5.3 Үндсэн сургалтаас бусад сургалтыг зохион байгуулахдаа төлбөрийн хөнгөлөлтийг 20 /хорь/ хүртэл хувиар олгож болох бөгөөд гэрээнд тусгана.

5.4 Орон нутагт явагдах сорил шалгалтад бэлтгэх сургалт, ТМЗ-д эрх олгох шалгалтад бэлтгэх сургалтын төлбөрийг 35% /гучин тав/ хувиар хөнгөлнө

5.5 Сургалтын менежер сургалтад хамрагдагсдын тоо, сургалтын орлого, зарлага, хөнгөлөлт зэргийг сургалт бүрийн дараа ерөнхий нягтлан бодогчтой тооцоо нийлж баталгаажуулна.

5.6 Сургалтад хүндэтгэх шалтгаанаар суух боломжгүй болсон тохиолдолд сургалтын гэрээнд заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

5.7 Энэхүү сургалтын журмын хэрэгжилтэд гүйцэтгэх захирал хяналт тавина.

ТАТВАРЫН МЭРГЭШСЭН ЗӨВЛӨХИЙН НИЙГЭМЛЭГ

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан copyright © 2004-2018 Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг