...
 
СТОУС-ЫН ХЭРЭГЛЭЭ
 

Сургалтын агуулга:

I хэсэг:  Санхүүгийн тайлангийн олон улсын стандарт /СТОУС/

 •  НББОУС-ын үндсэн ойлголт
 •  Санхүүгийн тайлагнал түүнтэй холбоотой бусад асуудал
 •  Санхүүгийн тайлагналын толилуулга, тодруулга

Хөрөнгөтэй холбоотой стандартууд

 •  Бараа материал (НББОУС 2)
 •  Үндсэн хөрөнгө (НББОУС 16)
 •  Биет бус хөрөнгө (НББОУС 38)
 •  ХОЗҮҮХ (НББОУС 40)
 •  Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө, зогсоосон үйл ажиллагаа (СТОУС 5)
 •  Түрээс (НББОУС 17, СТОУС 16)
 •  Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралт (НББОУС 36)

Орлого, өртөгтэй холбоотой стандартууд

 •  Үйлчлүүлэгтэй байгуулсан гэрээний орлого (СТОУС 15)
 •  Засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн НББ, Засгийн газрын туцлалцааны тодруулга (НББОУС 20)
 •  Зээлийн өртөг (НББОУС 23)

Өр төлбөр ба өмчтэй холбоотой стандартууд

 •  Нөөц, болзошгүй өр төлбөр ба болзошгүй хөрөнгө (НББОУС 37)
 •  Хувьцаанд суурилсан төлбөр (СТОУС 2)
 •  Ажилчдын тэтгэвэр, тэтгэмж (НББОУС 19)
 •  Тэтгэврийн төлөвлөгөөний бүртгэл ба тайлагнал (НББОУС 26)
 •  Санхүүгийн хэрэглүүр (НББОУС 32, 39 СТОУС 7,9)

Хөрөнгө оруулалт, бизнесийн нэгдэлтэй холбоотой стандартууд

 •  Бизнесийн нэгдэл (СТОУС 3)
 •  Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан (СТОУС 10)
 •  Тусдаа санхүүгийн тайлан (НББОУС 27)
 •  Холбоотой талуудын тодруулга (НББОУС 24)
 •  Хараат компани болон хамтарсан үйлдвэр дэх хөрөнгө оруулалт (НББОУС 28)
 •  Хамтын хэлэлцээр (СТОУС 11)
 •  Бусад ААН дэх хувь оролцооны тодруулга (СТОУС 12)

Бусад стандартууд

 •  Ашигт малтмалын нөөцийн хайгуул ба үнэлгээ (СТОУС 6)
 •  Хөдөө аж ахуй (НББОУС 41)
 •  Даатгалын гэрээ (СТОУС 4)

II хэсэг. ЖДААН-ийн СТОУС

 •  ЖДААН-ийн СТОУС-ын танилцуулга, хэрэглээ
 •  Том СТОУС ба ЖДААН-ийн СТОУС-ын ялгаа
 •  ЖДААН-ийн СТОУС-д орсон өөрчлөлтүүд

Сургалтад хамрагдсанаар:

 •  СТОУС-ын талаарх мэдлэгээ дээшлүүлэх
 •  СТОУС-ын хэрэгжилтийн талаар
 •  ТМЗ-д эрх олгох шалгалтад хамрагдах эрхтэй болно.

Сургалтад хэн хамрагдах вэ?

 •  ТМЗ-д эрх олгох шалгалтад орох нягтлан бодогчид
 •  СТОУС-ын талаар гүнзгийрүүлэн судлах хүмүүс
 •  Хүссэн хүн бүрт нээлттэй

 

Сургалтад ашиглах ном, сурах бичиг:

/Сургалтын төлбөрт багтсан суралцагч нарт үнэгүй тараагдана. / 

 

Сургалтын бүртгэл: Цахимаар   болон 76118989, 91019206 утсаар бүртгэж байна.

СУРГАЛТАД ХИЧЭЭЛ ОРОХ БАГШ НАР:

 

 Г.Алтанзаяа

 /Доктор, профессор, ТМЗ, МНБ/ ТМЗ нийгэмлэгийн үүсгэн байгуулагч, ерөнхийлөгч буюу УЗ-ийн дарга, МУИС-ийн БС-ийн НББ-ийн хөтөлбөрийн профессор/

 

 Б.Болормаа

 /Доктор, ТМЗ, МНБ/ Сангийн яамны нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газрын ахлах мэргэжилтэн/

Ц.Лхагвадулам /Доктор Ph.D, ТМЗ, МНБ/ Монгол Бизнес Дээд сургуулийн багш Б.Бадамцэцэг /Магистр, ТМЗ, МНБ, / Татварын ерөнхий газрын сургалтын төвийн дарга, ТМЗН-ийн УЗ-ийн гишүүн, сургалт, судалгааны менежментийн хорооны дарга
С.Баярхүү /Докторант, ТМЗ, МНБ/ ХААИС-ийн ЭЗ-ийн сургуулийн багш, ТМЗН-ийн ёсзүй, хяналтын менежментийн хорооны дарга Г.Гантулга /Магистр, ТМЗ, МНБ/ СЭЗИС-ийн ахлах багш, НББ, аудитын стандартын хорооны гишүүн
Г.Хишигзул /Магистр, ТМЗ, МНБ/ ТМЗН-ийн ерөнхий нягтлан бодогч, багш Б.Даваажаргал /Магистр, ТМЗ, МНБ/ СЭЗИС-ийн багш

               

 

 

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан copyright © 2004-2018 Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг