Судалгаа
 
Судалгааны ажлын сэдвүүд
 

САНАЛ БОЛГОЖ БУЙ СУДАЛГААНЫ СЭДЭВ 

Үнэ шилжилт, BEPS, Давхар татварын гэрээ, Татварын хяналт шалгалт, Татвар ногдуулалт, Татварын бодлого

1 Үнэ шилжилтийн эрсдлийг тодорхойлох болон эрсдлийн үнэлгээг хийх шалгуур үзүүлэлтүүдийг нарийвчлан тогтоох  
2 ҮДК-уудын талаарх хуулийн тодорхойлолтуудыг Азийн улсуудаас сонгон судалгаа хийх, мөн тэдэнд баримталж байгаа бодлогын хэрэгжилтийг судлах  
3 ГХО-тай аж ахуйн нэгжүүдийн бизнесийн стратегийн шинжилгээ хийх /Бүтцийн шинжилгээ, бизнес төлөвлөлт г.м/  
4 Групп компанийн үйлчилгээний онцлог, ялгааг тодорхойлох /техник болон менежментийн үйлчилгээ, зардал хуваах хэлэлцээр г.м/  
5 ГХО-тай аж ахуйн нэгжүүдтэй үнийг урьдчилан тохирох боломжийн талаарх судалгаа  
6 BEPS-ийн хүрээнд хэрэглэгдэх нэр томьёоны тайлбарыг судлах нь  
7 BEPS-ийн үйл ажиллагааны стандартыг хэрэгжүүлэх нь  
8 Монгол улсын давхар татварын гэрээний хэрэгжилт, үр нөлөө  
9 Давхар татварын гэрээний загварууд тэдгээрийн харьцуулсан судалгаа  
10 Уул уурхайн салбарын компаниудын татвараас зайлсхийхтэй холбоотой кейс судалгаа  
11 Монгол улс BEPS-т нэгдэн орохтой холбоотой урьтач нөхцлүүдэд хийсэн шинжилгээ  
12 Олон улсын татварын мэргэшил, түүнд тавих шаардлага, хэрэгцээа   
13 Монгол улсын давхар татварын гэрээний LOB, PPT шалгуурын шинжилгээ
 (LOB (Limitation on Benefits) - гэрээг гуравдагч тал ашиглахаас сэргийлсэн бүлэг, PPT (Principal Purpose Test) – ажил гүйлгээний мөн чанар зорилгыг шинжлэх)
 
14 Гибрид зөрүүний нөлөөллийн шинжилгээ  
15 Үнэ шилжүүлэлтийн эрсдэлийг үнэлэх нь   
16 Үнэ шилжүүлэлтийн мэдээллээр оновчтой санг бүрдүүлэх нь  
17 Үнэ шилжүүлэлтийн оновчтой загварыг боловсруулах нь  
18 Цахим эдийн засаг дах татварын асуудлууд, түүнийг шийдвэрлэх нь  
19 ГХО-тай компаниудад хяналт шалгалт хийх стандартыг тодорхойлох нь   
20 Төлөөний газрын ашгийг тодорхойлсон судалгаа  
21 МУ-тай давхар татварын гэрээгүй улс орнуудын хөрөнгө оруулагчид ногдуулах татварын асуудал   
22 Бизнесийн шийдвэр гаргалтанд татварын гүйцэтгэх үүрэг  
23 Байнга байрладаггүй ААН болон оршин суугч бус иргэдийн татвар төлөлтийн байдлын судалгаа  
24 ХХОАТ-ын дагуу иргэн татвараа тодорхойлж тайлагнах үүргийн хэрэгжилтийн судалгаа  
25 Татварын хяналт шалгалтад хамруулах сонголтын аргуудын харьцуулсан судалгаа  
26 Монгол улсын далд эдийн засагт татварын нөлөөлж буй шалтгаан, түүнийг багасгах арга зам  
27 Монгол улсын татварын эрсдлийн удирдлагын өнөөгийн байдал  
28 Татварыг давхардуулан ногдуулахгүй байх аргуудын харьцуулсан судалгаа  
29 Тогтвортой байдлын гэрээний татвар ногдуулалтын зохицуулалт  
30 ТМЗ мэргэжлийн ёс зүйн хариуцлага, түүний үүрэг  
31 Монгол улсын татварын ногдуулалт, үнэ шилжилтийн асуудал  
32 Оршин суугч бус этгээдийн татвар ногдуулалт, төлөлтийн судалгаа  
33 Нэгдсэн санхүүгийн тайлан, орлогын албан татварын нөлөөлөл, тайлагнал  
34 Хөрөнгө оруулалт, орлогын албан татварын нөлөөлөл, тайлагнал  
35 Татвараа өөрөө тодорхойлон төлөх системийн хэрэгжилтэнд хийсэн судалгаа  
36 ЖДААН-ын татвар ногдуулалт, орлогын албан татварын нөлөөлөл, тайлагнал  
37 Уул уурхайн салбар дахь гадаадын хөрөнгө оруулалтанд татварын орчины нөлөөлөл  
38 Үнэ шилжилтийн асуудал ба Оюу Толгойн гэрээ  
39 Татвараас чөлөөлөлтийг  (tax exemption) шинжлэх нь  
40 Үнэ тогтворжуулалтын гэрээнүүдийг шинжлэх нь  
41 Татварын диваажин буюу оффшор бүс ба Монголын оффшорчид, ирээдүй  
42 Татварын бодлого  бизнесийн шийдвэрт нөлөөлөх нь  
43 Татварын бус орлого ба татварын орлогын харьцаа, уялдаа холбоо  
44 Төвлөрсан засаглал ба орон нутгийн санхүүжилт ба татварын орчины хамаарал  
45 Нийслэл хотын албан татварын үр нөлөө, ач холбогдол  
46 ХАА, мал аж ахуйгаас авах татварын бодлогын үр нөлөө, ач холбогдол  
47 Бэлчээр ашигласны төлбөр тогтох асуудал  
48 Биологийн хөрөнгийн бүртгэл ба татварын асуудал  
49 Татвараас зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх дүрэм, арга хэрэгсэлүүдийн судалгаа  
50 Цахим эдийн засаг, цахим худалдаанд татвар ногдуулах асуудал  
51 Судалгаа, хөгжлийн үйл ажиллагааг татварын бодлогоор дэмжих нь  
52 Татварын зорилгоор мэдээлэл харилцан солилцох үйл ажиллагаа, ач холбогдол  
53 Гадаадад байрлах хяналттай аж ахуйн нэгжүүдийн зохицуулалтын талаар  
54 Татвараас зайлсхийх шалтгаан, үр дагаварын судалгаа  
55 Татвараас зайлсхийлт ба удирдлагын урамшуулалын хамаарал  
56 Татварын зөрчилд хууль эрх зүй, түүний өөрчлөлтийн нөлөөг авч үзэх нь  
57 Татварын бодлого, зохицуулалтын эдийн засгийн үр дагавар  
58 Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын компаниудын татвар ногдуулалт, төлөлтийн судалгаа  
59 Орлогын албан татварын нөлөөллийн бүртгэл, тайлагналыг сайжруулах  
60 Татвараас зайлсхийхээс урьдчилан сэргийлэх ерөнхий дүрмийн асуудал  
61 Олон талт конвенци, олон талт хэрэгсэл  

Кейс судалгаа 

  1. Татвараас зугтахад хэрэглэж зуршсан арга ажиллагаа танин мэдэх, зогсоох, компаниуйдын үйл ажиллагааг ил тод байлгах, тэдний үйл ажиллагаанд тавьдаг шалгуур, хяналтын тогтолцоогшинэчлэх ажиллагаа (Action 5)
  2. Tax treaty shopping буюу татвартай холбоотой олон улсын гэрээ хэлэлцээрүүд хийх замаар татвараас зайлсхийх суваг, орон зайг бий болгохтой явдалтай тэмцэх, зогсоох Олон талт болон хояр талт грээнүүдэд шинээр тавигдаж буй стандарт, шалгууроууыг хүлээн авч хэрэгжүүлэх(Action 6)
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан copyright © 2004-2018 Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг